Arkitema Urban arbetar varje dag med de utmaningar som städerna står inför. Det gör vi eftersom klimatförändringar och ökad urbanisering kräver en målinriktad utveckling av våra stadsmiljöer. För att hantera utmaningar som att städerna blir mer tätbefolkade och klimatet förändras är det viktigt att natur och grönska spelar en aktiv roll i stadsutvecklingen.

Arkitema Urban har 50 års erfarenhet av stadsutveckling och landskapsarkitektur. Vi tar sikte mot framtidens utmaningar och lyssnar på dagens användare och hur de upplever staden i sin vardag.

Vi har den kunskap, innovativa styrka och yrkesmässiga bredd som krävs för att lösa urbaniseringens stora utmaningar vad gäller klimatanpassning, biologisk mångfald, rörlighet och bostadssociala frågor.

Arkitema Aarslev 02 web
När vi utvecklar framtidens stadsstrukturer, stadsrum och landskap består vårt arbete av lika delar omsorg och innovation.

Erfarenhet och expertis

På Arkitema Urban arbetar över 50 arkitekter, landskapsarkitekter, stadsarkitekter och lokalplanerare. Vårt samarbete mellan kontoren i Sverige, Norge och Danmark ger oss bred kunskap och erfarenhet inom exempelvis ekosystemtjänster och social hållbarhet. Via moderbolaget COWI har vi dessutom tillgång till ytterligare spetskompetens och analysverktyg som kan säkerställa hållbara lösningar baserade på en hög kunskapsnivå.

Hållbarhet

Arkitema Urban fokuserar på hållbarhet i både stor och liten skala. För oss handlar det om att tillsammans med kunden främja en hållbar samhällsutveckling i varje projekt. De metoder och hållbarhetsfrågor som är aktuella i Skandinavien återspeglas i våra strategiska utvecklingsplaner, stadsrum och landskap med en genomgående ambition att skapa största möjliga värde för våra omgivningar.

Klimatsäkring och landskapsarkitektur

Stormflods- och kustskydd av städer är något vi arbetar med i stor skala. Här bidrar vi till att lämna arkitektoniska spår i historien, eftersom det hänger samman med behovet av fler bostäder och jorddeponi. Med hjälp av en tvärvetenskaplig process hanterar vi olika komplexa begränsningar, förutsättningar och intressen. I den mindre skalan arbetar vi med regnvattenhantering i kombination med gröna miljöer för att skapa rekreation, identitet och upplevelser.

Biologisk mångfald och stadsnatur

Stadsnatur är mer än bara grönska för oss. Det handlar om att prioritera grönområden när vi planerar utomhusmiljöer, främja en mångfald av växter och tillväxtmiljöer samt skapa bra livsmiljöer för insekter och andra djur.

Arkitema Bjærred01 web

Social hållbarhet

En väl genomtänkt social infrastruktur i utomhusmiljöer bidrar till en ökad gemenskap och trygghet samt förebygger ensamhet. För oss har det sociala livet alltid en central roll, oavsett om vi arbetar med lek- och inlärningsmiljöer, utemiljöer för studentbostäder eller förändringar i överbelastade bostadsområden. Instrumenten är utrymmen i ögonhöjd, överblick, orientering och samspel mellan vistelse och rörelse, med fokus på olika grader av gemenskap och aktiviteter.

DGNB/BREEAM

Arbetet med norska landskapsprojekt för våra kollegor i Oslo har resulterat i kunskaper om miljöcertifieringssystemet BREEAM, som används för att bedöma ett projekts miljöpåverkan. Här fokuserar vi främst på ekologiska värden, inkluderande och tillgänglig utformning samt trivsel och välbefinnande i utemiljön. Förutom DGNB-certifiering av byggnader, inklusive utomhusområden, kan vi erbjuda DGNB-certifiering av stadsområden genom våra utbildade DGNB-konsulter.