Folkets kurva

Ett grönt klappande hjärta mellan staden och naturen

I gränssnittet mellan handelns storskaliga struktur och naturreservatet Gömmarens mjuka natur väver parken ihop två olika världar.
 • Victoria Kungens kurva AB
  Beställare
 • År
  2022-
 • Omfattning
  18 000 m2
 • Landskap
  Arkitema
Smycket

I den nya stadsdelen i Kungens kurva i Huddinge söder om Stockholm planeras för 3500 bostäder. Den nya höga, täta stadsdelen på gränsen mellan handelsplatsen och naturreservatet är unik på Södertörn.

Ett stort symbolvärde är knutet till parkens funktion som alla boendes, besökares och verksammas vardagsrum i en annars hårdgjord miljö med få offentliga gröna rum.

Med utgångspunkt i strukturplanens klassiska rutnät vänds alla blickar in mot stadsdelens självklara nav: den centralt belägna stadsdelsparken. Den spänner från en modern, urban och kulturellt präglad stadspark med en mångfald av mötesplatser och aktiviteter i norr till en lummig, vild och taktil skogspark i söder. Här skapas ett myller av kreativ urkraft i stadsdelens självklara nav.

Ljusskogen

Parken tar avstamp i den klassiska 1800-talsparkens grammatik och stadsparkens grundstruktur i kombination med Stockholmsskolans naturnära miljöer och kraven som ställs på en modern stadsdelspark.

Parkens norra del är en myllrande entrézon som bjuder in från alla håll. Entréerna leder till ett tydligt huvudstråk längs diagonalen som kopplar ihop målpunkter som kollektivtrafiken, torget, parken, skolan och Gömmarens naturreservat.

Parken har tre huvudsakliga målpunkter i form av byggda element som samspelar med varandra i form och material. Dessa är placerade i parkens tre huvuddelar, finparken, den öppna gräsytan och den sparade naturkullen. I Finparken vid den stora vattenspegeln utgörs den byggda strukturen av en paviljong med ett stort överhängande tak som ger skydd på regniga dagar. På den öppna gräsytan finns utrymme för avkoppling eller midsommarfirande. På naturkullen anläggs ett lektorn som utöver rutschkana även fungerar som ett utsiktstorn. Siktlinjerna mellan dessa element gallras fram över tid. Genom parken skapas en siktlinje från det diagonala stråket till skolan.

För att göra parken tillgänglig och trygg under dygnet alla timmar har ett särskilt fokus lagts på belysning. Parken får utöver belysning längs gångstråk, entréer och platsbildningar ljusinstallationer som sprids ut i parken. Dessa används för att skapa aktivitet, sinnliga intryck och göra platsen till en målpunkt för omkringliggande områden även på kvällen.

Arkitema_Folkets kurva_skogen