De flesta byggnader är ursprungligen skapade för ett specifikt ändamål, men med tiden kan de behöva anpassas till nya funktioner. Att omvandla det befintliga byggnadsbeståndet är ett av de mest hållbara alternativen för att utveckla våra städer, där allt från sekelgamla herrgårdar till nyare fabriks- och kontorsbyggnader har potential att omvandlas till nya funktioner. Därför är renoveringar, ombyggnationer och omvandlingar av byggnader ett alternativ man ofta bör överväga när det handlar om en befintlig byggnad.

Arkitema Hotel Ottilia731 Photo Jens Lindhe web
Vårt fokus ligger på att bevara byggnadens ursprungliga kvaliteter och värden samtidigt som vi anpassar den till nya funktioner och behov.

På Arkitema erbjuder vi arkitektonisk och byggteknisk rådgivning i samband med bevaranderenovering, ombyggnad och restaurering av byggnader. Vi har mångårig erfarenhet av att omvandla allt från villor och fabriksbyggnader till bevarandevärda och/eller byggnadsminnesmärkta byggnader och kan hjälpa till med allt från analys till färdigt projekt.

Funktionalitet och estetik ska gå hand i hand

När vi omvandlar byggnader börjar vi alltid med en analys av byggnaden. Vi använder analysen för att säkerställa att kundens önskemål uppfylls, samtidigt som vi respekterar den befintliga byggnaden i ett givet sammanhang. Här fokuserar vi på att inte förlora byggnadens särskilda arkitektoniska, sociala, miljömässiga och kulturella värden, samtidigt som vi lyfter fram byggnadens potential och möjligheter att återskapa värden som kan ha gått förlorade vid tidigare ombyggnationer.

Arkitema Hotel Ottilia 01 Photo Jens Lindhe web

Vi hjälper våra kunder att förverkliga möjligheterna och potentialen i en byggnad genom att använda vår erfarenhet och kunskap från ett brett spektrum av byggnadsomvandlingar. Vi fokuserar på att arbeta med en enkel och ärlig materialpalett, strävar efter att använda bra, gedigna material och fokuserar på hur byggnaden åldras och fungerar över tid.

Vi fokuserar på att skapa estetiska och långsiktiga projekt, både när det gäller den yttre fasaden, interiören och funktionaliteten.

Estetik fungerar på många nivåer, och vi tror att när ett projekt tar hänsyn till sitt sammanhang, sin historia och framtid så kommer dess livslängd att förlängas. Människor uppskattar instinktivt en byggnad med historia.

Transformation ger hållbarhet och kvalitet

Att restaurera och omvandla befintliga byggnader minimerar resursslöseriet om det görs på rätt sätt. Att återanvända en byggnad, antingen genom att återställa den till sitt ursprungliga syfte eller omvandla den till nya användningsområden, minskar koldioxidutsläppen avsevärt jämfört med att bygga nytt.

Arkitema Dipylon 18 Photo Jens Lindhe web
Det är vår ambition att det vi skapar ska hålla i många år framöver och även kunna omvandlas till något helt annat i framtiden.

Vi arbetar mycket medvetet med byggtekniker som är reversibla och kompatibla med byggnadens arkitektur, så att byggnaden i framtiden kan fortsätta att omvandlas till sitt ursprungliga ändamål – eller helt nya som vi inte ens känner till i dag. Vi arbetar naturligtvis också för att implementera moderna, tekniska lösningar utan att kompromissa med den ursprungliga byggtekniken och utan att ta bort byggnadens ursprungliga kvaliteter. På så sätt gör vi det möjligt för framtida ägare och arkitekter att bevara kulturarvet under många år, vilket i sin tur kommer att säkerställa hållbarhet genom att minska klimatavtrycket i framtiden.

Den mest hållbara byggnaden är den som är byggd av naturmaterial och håller längst – och som kontinuerligt anpassas till tidens behov utan att miljömässiga, arkitektoniska och kulturella värden går förlorade i processen.

Under omvandling arbetar vi med restaurering och/eller ombyggnad av en lång rad projekt inom bland annat: