Life Cycle Assessment (LCA), på norsk livssyklusvurdering eller livssyklusanalyse, er et standardisert verktøy for å evaluere klima- og miljøpåvirkningene for et produkt eller en ytelse gjennom hele livssyklusen.

Med en gjennomgående livssyklusvurdering evaluerer vi dermed vår arkitekturs potensielle miljøpåvirkning over hele bygningens levetid, fra utvinning av råmaterialer til nedrivning og potensiale for gjenbruk. I Arkitema integrerer vi disse analyser i vår designprosess så vi kan identifisere områder der energi- og materialeeffektivitet kan forbedres, noe som reduserer bygningens klimaavtrykk og fremmer den miljømessige bærekraften.

I Arkitema ser vi kunnskapsdeling og digitalisering som en forutsetning for at byggebransjen kan lykkes med den grønne omstillingen. Det gjelder både så vi i fellesskap med kunden og samarbeidspartnerne kan ta de riktige beslutningene til rett tid, og så vi kan bruke ressursene på en verdiskapende og effektiv måte.

Når vi reduserer en bygnings miljøpåvirkning og øker dens energieffektivitet gjennom LCA, kan prosjektet fortsette å være relevant i mange år og imøtekomme fremtidige standarder for bærekraft. Dette kan forlenge prosjektets levetid og verdi og minimere behovet for fremtidige ombygninger og oppdateringer.

Slik jobber vi med LCA

Når vi jobber med LCA på et prosjekt, er det viktig for oss å sikre data som er med på å gi et sant og riktig bilde av den klima- og miljøpåvirkningen som et prosjekt vil ha. Derfor tar vi utgangspunkt i eksisterende prosjekter som vi har stått bak, samt offisielle databanker som LCAbyg.

Arkitemas LCA-spesialister er førende innen deres felt og har den nyeste kunnskapen om LCA. Flere av dem underviser i LCA for både Molio, Danske Ark og Rådet for bærekraftige bygg med det formål å utbre kunnskap om LCA i bransjen. Samtidig har våre LCA-spesialister bidratt til å utdanne bærekraftskoordinatorer internt i Arkitema.

Bærekraftskoordinatorene er til stede i alle våre prosjektteam og sitter dermed helt tett på prosjektene. Deres rolle er å forankre kunnskap og fremme løsninger for LCA og bærekraft i prosjektene og utnytte det digitale verktøyet vi bruker til dette.

IMG 9501

I et konkret prosjekt tar vi livssyklusanalyser med helt fra de første skisseforslagene til og med utførelsen, hvor vi løpende overvåker prosjektets påvirkning, så vi sikrer at vi holder oss innenfor lovgivning så vel som kundens grønne ambisjoner.

Løpende beregninger gjennom alle faser

Allerede i de helt tidlige skissefasene fastsettes en del av bygningens miljøpåvirkning ut fra bygningens formgivning, volum og valg av det bærende systemet. Senere utvikles designmanualer med mer spesifikke materialevalg innvendig og utvendig. Gjennom alle fasene jobber vi løpende med LCA-en slik at bygningens påvirkning løpende overvåkes ut fra den kunnskapen og de beslutningene som er tatt i forbindelse med prosjektet.

I alle faser lager vi en LCA ut fra det kunnskapsnivået vi har om det endelige prosjektet. Det vil si at vi i våre tidlige volumstudier allerede kommer med et overslag på prosjektets klimapåvirkning ut fra geometrien og de umiddelbare valgte materialene.

Facade Diagram

Når de bærende materialene i konstruksjonen er valgt, kan vi komme enda tettere på, og allerede her ta informerte valg som får avgjørende betydning for den endelige livssyklusanalysen. Samtidig kan vi via vårt LCAdesign-verktøy foreta hurtig vurdering av optimeringspotensiale og se den klimamessige betydningen av de forskjellige valg, som beskrevet nedenfor. Slik fortsetter vi gjennom hele prosjektet, og hjelper dermed byggherren til å ta informerte valg, og enkelt få laget den lovpålagte LCA-en.

Vi imøtekommer de økte kravene til livssyklusanalyse i byggingen

LCA blir i økende grad brukt til å dokumentere overholdelse av krav og regler for bærekraftig bygging. Regjeringer over hele verden vedtar i disse årene lovgivning for å fremme en mer bærekraftig byggepraksis, og LCA er derfor i stigende grad en nødvendighet for å oppnå sertifiseringer og tillatelser til grønnere prosjekter.

Vi opplever at forbrukere og virksomheter i stigende grad etterspør mer miljømessig bæredyktige bygninger. Her er livssyklusvurderinger et viktig verktøy både for oss som arkitekter og våre kunder til å demonstrere et engasjement i den grønne dagsorden, differensiere seg fra konkurrenter og imøtekomme behovene hos kunder som søker mer bærekraftige løsninger.

LCA er en digitalisert del av arbeidet

I Arkitema har vi derfor gjennom en årrekke arbeidet som er målrettet mot å innlemme LCA i vår designprosess, som gjør at vi er godt rustet til å imøtekomme de nåværende og kommende reglene. For nettopp dette formålet har vi kontinuerlig jobbet med å utvikle flere digitale verktøy.

Vi har for eksempel, i tett samarbeid med våre eiere COWI, skapt LCAcollect, som brukes i hele byggebransjen til innsamling av data til LCA-rapportering. Vi har også skapt LCAdesign, som brukes i hele konsernet til å følge utviklingen i LCA gjennom hele designfasen.

LCAdesign

Ett av våre hovedverktøy er vår egenutviklede plugin til designprogrammet REVIT, LCAdesign, som gjør det mulig for våre arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører å følge LCA-tallene i sanntid når vi designer. Dermed kan vi overvåke klimapåvirkningen ved selv de minste endringer i et bygg, og dermed gjøre det mulig å ta design- og klimamessige beslutninger på et informert grunnlag.

LCAdesign kan brukes allerede i de tidlige designfasene og frem til og med et prosjektforslag. Dermed får vi tidlig i forløpet et godt estimat på den ferdige bygningens LCA. Det gir en mer fleksibel planprosess med færre forsinkelser i prosessen og danner samtidig grunnlaget for å starte dokumentasjonsarbeidet i de senere faser.

LCAcollect

Arkitema og COWI har tatt initiativ til å utvikle et nytt, digitalt datainnsamlingsverktøy, LCAcollect, som ensartet og effektivt kan håndtere og samle inn data eller LCA-dokumentasjon til bruk for en LCA-beregning. LCAcollect gjør dokumentasjonen så enkel som mulig og sikrer samtidig standardisering og datakvalitet.

I utviklingen har vi hatt fokus på å skape et brukervennlig LCA-verktøy som letter administrasjonsbyrden og oversikten over et byggs klimapåvirkning for både store og små virksomheter. Vi ser det som en nødvendighet at alle bidrar til den grønne omstillingen, og derfor har vi i Arkitema og COWI underveis åpnet dørene for vårt utviklingsarbeid med LCAcollect.

I Arkitema har vi blant annet laget LCA på følgende prosjekter:

  • Erlev Skole – en av Danmarks første ”nye” treskoler
  • Engdraget – offentlige boliger av tre i Slagelse
  • Oksenøya Barnehage – Ny barnehage av tre i Oslo