Life Cycle Assessment (LCA), på dansk livscyklusvurdering eller livscyklusanalyse, er et standardiseret værktøj til at evaluere klima- og miljøpåvirkningerne for et produkt eller en ydelse i hele dens livscyklus.

Med en gennemgående livscyklusvurdering evaluerer vi dermed vores arkitekturs potentielle miljøpåvirkning over hele bygningens levetid, fra udvinding af råmaterialer til nedrivning og potentiale for genanvendelse. I Arkitema integrerer vi disse analyser i vores designproces, så vi kan identificere områder, hvor energi- og materialeeffektivitet kan forbedres, hvilket reducerer bygningens klimaaftryk og fremmer den miljømæssige bæredygtighed.

I Arkitema ser vi videndeling og digitalisering som en forudsætning for, at byggebranchen kan lykkes med den grønne omstilling. Det gælder både, så vi i fællesskab med kunden og samarbejdspartnerne kan træffe de rigtige beslutninger rettidigt, og så vi kan bruge ressourcerne værdiskabende og effektivt.

Når vi reducerer en bygnings miljøpåvirkning og øger dens energieffektivitet gennem LCA kan projektet forblive relevant i mange år og imødekomme fremtidige standarder for bæredygtighed. Dette kan forlænge projektets levetid og værdi og minimere behovet for fremtidige ombygninger og opdateringer.

Sådan arbejder vi med LCA

Når vi arbejder med LCA på et projekt er det vigtigt for os, at sikre data, der er med til at give et retvisende og korrekt billede af den klima- og miljøpåvirkning som et projekt vil have. Derfor tager vi udgangspunkt i eksisterende projekter som vi har stået bag samt officielle databanker som LCAbyg.

Arkitemas LCA-specialister er førende inden for deres felt og har den nyeste viden om LCA. Flere af dem underviser i LCA for både Molio, Danske Ark og Rådet for bæredygtigt byggeri med det formål at udbrede viden om LCA i branchen. Samtidig har vores LCA-specialister bidraget til at uddanne bæredygtighedskoordinatorer internt i Arkitema.

Bæredygtighedskoordinatorerne er til stede i alle vores projektteams og sidder dermed helt tæt på projekterne. Deres rolle er at forankre viden og fremme løsninger om LCA og bæredygtighed i projekterne og udnytte de digitale værktøjer, som vi bruger hertil.

IMG 9501

I et konkret projekt tager vi livscyklusanalyser med helt fra de første skitseforslag til og med udførelsen, hvor vi løbende monitorerer projektets påvirkning, så vi sikrer at holde os inden fro såvel lovgivning som kundens grønne ambitioner.

Løbende beregninger gennem alle faser

Allerede i de helt tidlige skitsefaser fastsættes en del af bygningens miljøpåvirkning ud fra bygningens formgivning, volumen og valg er det bærende system. Senere udvikles designmanualer med mere specifikke materialevalg indvendigt og udvendigt. Igennem alle faserne arbejder vi løbende med LCA'en således at bygningens påvirkning løbende monitoreres ud fra den viden og de beslutninger der er taget omkring projektet.

I alle faser laver vi en LCA ud fra det niveau af viden vi har om det endelige projekt. Det vil sige, at vi i vores tidlige volumenstudier allerede kommer med et overslag på projektets klimapåvirkning ud fra geometrien og de umiddelbare valgte materialer.

Facade Diagram

Når de bærende materialer i konstruktionen er valgt kan vi komme endnu tætter på, og allerede her tage oplyste valg der får afgørende betydning for den endelige livscyklusanalyse. Samtidig kan vi via vores LCAdesign-tool hurtigt foretage vurdering af optimeringspotentiale og se den klimamæssige betydning af de forskellige valg, som beskrevet herunder. Sådan fortsætter vi gennem hele projektet, og hjælper dermed bygherren til at træffe oplyste valg, og enkelt få lavet den lovpligtige LCA.

Vi imødekommer de øgede krav til livscyklusanalyse i byggeriet

LCA bliver i stigende grad brugt til at dokumentere overholdelse af krav og regler for bæredygtigt byggeri. Regeringer over hele verden vedtager i disse år lovgivning for at fremme en mere bæredygtig byggeripraksis, og LCA er derfor i stigende grad en nødvendighed for at opnå certificeringer og tilladelser til mere grønne projekter.

Vi oplever at forbrugere og virksomheder i stigende grad efterspørger mere miljømæssigt bæredygtige bygninger. Her er livscyklusvurderinger et vigtigt værktøj både for os som arkitekter og vores kunder til at demonstrere et engagement i den grønne dagsorden, differentiere sig fra konkurrenter og imødekomme behovene hos kunder, der søger mere bæredygtige løsninger.

LCA er en digitaliseret del af arbejdet

I Arkitema har vi derfor gennem en årrække arbejdet målrettet mod at inkorporere LCA i vores designproces, hvilket gør, at vi er godt rustet til at imødekomme de nuværende og kommende regler. Vi har til netop dette arbejdet løbende med at udvikle flere digitale værktøjer.

Vi har, i tæt samarbejde med vores ejere, COWI, eksempelvis skabt LCAcollect, der bruges i hele byggebranchen til indsamling af data til LCA-rapportering. Ligeledes har vi skabt LCAdesign der bruges i hele koncernen til at følge udviklingen i LCA igennem hele designfasen.

LCAdesign

Et af vores primære værktøjer er vores egenudviklede plugin til designprogrammet REVIT, LCAdesign, der gør det muligt for vores arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører at følge LCA tallene i realtid, når vi designer. Dermed kan vi monitorere klimapåvirkningen ved selv de mindste ændringer i et byggeri, og dermed gøre det muligt at træffe design- og klimamæssige beslutninger på et oplyst grundlag.

LCAdesign kan allerede bruges i de tidlige designfaser og op til og med projektforslag. Dermed får vi tidligt i forløbet et godt estimat på den færdige bygnings LCA. Det giver et mere smidigt projekteringsforløb med færre tilbageløb i processen og danner samtidig grundlag for at tage hul på dokumentationsarbejdet i de senere faser.

LCAcollect

Arkitema og COWI har taget initiativ til at udvikle et nyt digitalt dataindsamlingsværktøjet, LCAcollect, som ensartet og effektivt kan håndtere og indsamle data eller LCA-dokumentation til brug for en LCA-beregning. LCAcollect gør dokumentationen så enkel som mulig og sikrer samtidig standardisering og datakvalitet.

I udviklingen har vi haft fokus på at skabe et brugervenligt LCA-værktøj, der letter administrationsbyrden og overblikket over et byggeriets klimapåvirkning for både store og små virksomheder. Vi ser det som en nødvendighed, at alle hjælper med den grønne omstilling, og derfor har vi i Arkitema og COWI undervejs åbnet dørene for vores udviklingsarbejde med LCAcollect.

I Arkitema har vi blandt andet lavet LCA på følgende projekter:

  • Erlev Skole – en af Danmarks første ”nye” træskoler
  • Engdraget – almene boliger i træ i Slagelse
  • Oksenøya Barnehage – Ny børnehave i træ i Oslo