Life Cycle Assessment (LCA), livscykelanalys på svenska, är ett standardiserat verktyg för att utvärdera klimat- och miljöpåverkan från en produkt eller tjänst under hela dess livscykel.

Med en heltäckande livscykelanalys utvärderar vi den potentiella miljöpåverkan av vår arkitektur under byggnadens hela livscykel, från utvinning av råmaterial till rivning och potential för återvinning. På Arkitema integrerar vi dessa analyser i vår designprocess för att identifiera områden där energi- och materialeffektiviteten kan förbättras, vilket minskar byggnadens klimatavtryck och främjar miljömässig hållbarhet.

På Arkitema ser vi kunskapsutbyte och digitalisering som en förutsättning för att byggbranschen ska lyckas med den gröna omställningen. Detta gäller både för att vi ska kunna fatta rätt beslut i rätt tid tillsammans med våra kunder och samarbetspartners och för att vi ska kunna använda resurser på ett värdeskapande och effektivt sätt.

När vi minskar en byggnads miljöpåverkan och ökar dess energieffektivitet genom LCA, kan projektet förbli relevant under många år och uppfylla framtida hållbarhetsstandarder. Detta kan förlänga projektets livslängd och värde och minimera behovet av framtida renoveringar och uppdateringar.

Hur vi arbetar med LCA

När vi arbetar med LCA i ett projekt är det viktigt för oss att säkerställa att vi har data som ger en sann och korrekt bild av den klimat- och miljöpåverkan som ett projekt kommer att ha. Därför använder vi oss av befintliga projekt som vi har stått bakom samt officiella databaser för olika materials klimatavtryck.

Arkitemas LCA-specialister är ledande inom sitt område och har den senaste kunskapen om LCA. Flera av dem undervisar i LCA för både Molio, Danske Ark och det danska rådet för hållbart byggande i syfte att sprida kunskap om LCA i branschen. Samtidigt har våra LCA-specialister hjälpt till att utbilda hållbarhetssamordnare internt på Arkitema.

Hållbarhetssamordnare finns i alla våra projektteam och är därför nära projekten. Deras roll är att förankra kunskap och främja lösningar inom LCA och hållbarhet i projekt och utnyttja de digitala verktyg som vi använder för detta.

IMG 9501

I ett projekt inkluderar vi livscykelanalyser från de första skissförslagen hela vägen till byggandet, där vi kontinuerligt övervakar projektets påverkan för att säkerställa att vi håller oss inom både lagstiftning och kundens gröna ambitioner.

Kontinuerliga beräkningar genom alla faser

Redan i de allra tidigaste skissfaserna fastställs en del av byggnadens miljöpåverkan av byggnadens utformning, volym och val av bärande system. Senare utvecklas designmanualer med mer specifika materialval för interiör och exteriör. Under alla faser arbetar vi kontinuerligt med LCA:n så att byggnadens påverkan kontinuerligt övervakas baserat på den kunskap och de beslut som fattats om projektet.

I alla faser utför vi en LCA baserat på den kunskapsnivå vi har om det slutgiltiga projektet. Det innebär att vi redan i våra tidiga volymstudier uppskattar projektets klimatpåverkan baserat på geometrin och de direkta materialvalen.

Facade Diagram

När de bärande materialen i konstruktionen har valts kan vi komma ännu närmare och redan här göra välgrundade val som kommer att ha en avgörande inverkan på den slutliga livscykelanalysen. Samtidigt kan vi via vårt verktyg LCAdesign snabbt bedöma optimeringspotentialen och se klimatpåverkan av de olika valen, vilket beskrivs nedan. Vi fortsätter att göra detta genom hela projektet, vilket hjälper byggaktören att göra välgrundade val och enkelt fylla i den lagstadgade LCA:n.

Vi möter de ökande kraven på livscykelanalys inom byggsektorn

LCA används allt oftare för att dokumentera efterlevnad av krav och regler för hållbart byggande. Länder runt om i världen stiftar lagar för att främja mer hållbara byggmetoder, och LCA blir alltmer en nödvändighet för att få certifieringar och tillstånd för fler gröna projekt.

Vi ser att konsumenter och företag i allt högre grad efterfrågar mer miljömässigt hållbara byggnader. Här är livscykelanalyser ett viktigt verktyg för både oss som arkitekter och våra kunder för att visa ett engagemang för den gröna agendan, skilja sig från konkurrenterna och tillgodose behoven hos kunder som söker mer hållbara lösningar.

LCA är en digitaliserad del av arbetet

På Arkitema har vi därför arbetat målinriktat med att integrera LCA i vår designprocess under ett antal år, vilket innebär att vi är väl rustade för att uppfylla nuvarande och framtida regler. För just detta ändamål har vi kontinuerligt arbetat med att utveckla flera digitala verktyg.

LCAdesign

Ett av våra främsta verktyg är vårt egenutvecklade plugin för designprogrammet REVIT, LCAdesign, som gör det möjligt för våra arkitekter, ingenjörer och byggnadskonstruktörer att följa LCA-siffrorna i realtid när vi designar. På så sätt kan vi övervaka klimatpåverkan av även de minsta förändringarna i en byggnad, vilket gör det möjligt att fatta välgrundade beslut om design och klimat.

LCAdesign kan användas redan i de tidiga designfaserna och fram till och med projektförslag. Detta ger oss en god uppskattning av den färdiga byggnadens LCA tidigt i processen. Det ger en smidigare projekteringsprocess med färre förseningar i processen och ligger samtidigt till grund för att påbörja dokumentationsarbetet i de senare faserna.

Fråga oss gärna om exempel på projekt där vi arbetat med livscykelanalyser.