Världen är digital och inte densamma i morgon som den är i dag. Hur ser vi som arkitekter på digitaliseringen inom bygg- och anläggningsbranschen?

Digitalisering av processer och digital design är en viktig katalysator för att kunna möta pågående och framtida förändringar. Genom att utforska och använda digitaliseringens många verktyg och instrument kan vi bidra till friskare och mer hållbara samhällen för nuvarande och kommande generationer.

På Arkitema är digitalisering en integrerad del av vår strategi och våra arbetsprocesser. Vi kallar det mänsklig digitalisering - den mänskliga aspekten av den digitala utvecklingen. Våra medarbetare och specialister arbetar med innovation och digitalisering varje dag för att utveckla och utforska digital design.

Arkitema BIM 024 Photographer Lars Just web
Syftet med våra digitala verktyg är att stärka vår arkitektoniska kvalitet och skapa en transparent arbetsprocess, till gagn för våra beställare, användare och samhället

Yrkesmässig kompetens och innovativ teknik formar framtidens stad

Vi har en oberoende utvecklingsorganisation inom digitalisering, där totalt 10 specialister är knutna till våra kontor i Danmark, Norge och Sverige. I våra designstudior fungerar våra specialister som starka digitala enheter som stödjer våra medarbetares och kunders kunskap om digitala möjligheter och tar sig an utmaningarna inom konstruktion.

Vår oberoende utvecklingsorganisation för digitalisering följer tre spår för utveckling och implementering av digital konstruktion och nya digitala verktyg i konkreta projekt.

  • Digital design
  • Datadriven metod
  • Grön omställning

Digital design och digitala verktyg är vägen till en mer hållbar framtid

Vi arbetar strukturerat med digital konstruktion i realtid och får underlag för analyser, simuleringar och beräkningar, vilket säkerställer att våra kunder och medarbetare får rätt underlag för att göra de mest hållbara valen i sina projekt. Digitala modeller och digitala verktyg är därför grunden för våra projekt: från den tidiga skissfasen till den färdiga konstruktionen och driften.

Vi förmedlar idéer och arkitektoniska lösningar till våra byggaktörer via 3D-modeller, ritningar, fysiska modeller och beskrivningar som i samspel med vår digitala design skapar möjlighet att bjuda in byggaktörer och användare fullt ut i den digitala konstruktionen. Precis som att vi, när vi ständigt utmanar och omdefinierar hur vi utvecklar vår digitala design, kan skapa mer insyn och öppenhet genom hela designprocessen.

Datadriven strategi från ett tidigt skede

Tillgängliga data blir alltmer komplexa. Detta gäller både externa data och de data som vi själva producerar i våra projekt. Med dessa möjligheter måste vi vara fokuserade och selektiva. Vi kan inte göra allt samtidigt, men det ger oss möjlighet att skapa arkitektur som bygger på välgrundade beslut.

Vi tror att beslut som fattas i tidiga skeden har störst betydelse för ett projekt.

BIM og reception 035
Rätt information baserad på data måste finnas tillgänglig i rätt skede av projektet

Detta säkerställer att nya kopplingar och synergier skapas samtidigt som våra medarbetare har kontroll över de underliggande data som är avgörande för den arkitektoniska utformningen

Vi bidrar till den gröna omställningen med bra beslut i rätt tid

Digitalisering av processer och digital konstruktion är en viktig del av våra byggstenar för att kunna bidra till framtidens klimatlösningar. Ny teknik förändrar vårt sätt att arbeta, både i tidiga skeden och under hela projekteringen. Därför måste våra medarbetare kunna anpassa arbetsmetoder och processer för att kunna genomföra projekt.

Digitala simuleringar och analyser gör det möjligt för oss att testa och utföra våra arkitektoniska överväganden i en digital konstruktion. Vi kan löpande leverera snabba och effektiva resultat av hållbarhetsanalyser, Life Cycle Assesment (LCA), så att det blir en bidragande lösning som kan påverka den arkitektoniska utformningen av projektet.

Läs mer om hur du kan använda vår digitala expertis

Med vår digitala mognad och nyfikenhet på att använda digital teknik skapar vi projekt som gynnar nuvarande och kommande generationer.

Tillsammans med COWI och i samarbete med våra kunder och samarbetspartners utvecklar och utmanar vi det digitala möjlighetsutrymmet för att uppfylla framtidens strängare klimatkrav och samtidigt uppnå en helhetssyn på vår arkitektoniska design.

Vår tvärvetenskapliga kompetens fungerar tillsammans med vår digitala expertis som en grundläggande förutsättning för att skapa framtidens arkitektur, i nära dialog med byggaktörer, partners och användare.

Om du är intresserad av att ta reda på hur våra digitala verktyg och vår digitala expertis kan skapa mervärde för dig och ditt kommande projekt kan du kontakta oss här.