Infrastruktur er grunnlaget for at samfunnet skal fungere og utvikle seg både nå og i fremtiden. Bærekraftig transport og mobilitet bidrar til mest mulig likhet i samfunnet, når alle kan bevege seg fritt og på like vilkår.

Infrastrukturprosjekter er komplekse oppgaver hvor vi aktivt utnytter vår egen interne kompetanse på tvers av Arkitema/COWI. Med egne ingeniører og spesialister har vi således profesjonalisert og optimalisert tjenestene våre, slik at vi kan sikre en bedre integrert design. Våre spesialister utvikler moderne infrastrukturløsninger som knytter sammen byer og omegn i viktige knutepunkter til fordel for nåværende og fremtidige generasjoner.

Innen infrastruktur arbeider vi med en rekke prosjekter innenfor blant annet:

HISM Arkitema Trondheim Street 02 web

Infrastruktur knytter den moderne byen sammen

Med strategisk planlegging av infrastruktur hjelper vi våre kunder og samarbeidspartnere med å omdefinere og optimalisere utformingen av byer og samfunn for å støtte kollektivtransport i et mer bærekraftig perspektiv.

Vi jobber tverrfaglig og helhetlig for å skape holdbare og mer bærekraftige løsninger som tar hensyn til samfunnsmessige, sosiale og økonomiske aspekter ved infrastrukturprosjekter. Dette innebærer blant annet:

  • Identifisering av behov: I dialog med kunden identifiseres behov og mål for prosjektet. Dette innebærer en analyse av området og den eksisterende infrastrukturen og hvordan prosjektet kan forbedre eller utfylle den.
  • Konseptutvikling: Våre kollegaer utvikler en overordnet konseptidé for prosjektet som tar hensyn til identifiserte behov, utfordringer og mål. Dette omfatter også en vurdering av tekniske og økonomiske begrensninger og muligheter.
  • Designfase: Våre kollegaer utvikler detaljerte designløsninger for prosjektet, herunder dokumentasjon og spesifikasjoner. Dette innebærer også å simulere og visualisere infrastrukturen i en digital form for å skape en bedre forståelse av hvordan prosjektet vil se ut, og hvordan det vil fungere.
  • Byggefase: Våre kollegaer overvåker byggingen og kvalitetssikrer arbeidet for å sikre at infrastrukturen realiseres i samsvar med designspesifikasjonene og prosjektkravene. Det omfatter også tett samarbeid med entreprenører, ingeniører og andre spesialister.
  • Overlevering: Når prosjektet er fullført, overdrar våre kollegaer og samarbeidspartnere prosjektet til kunden, og det utføres en evaluering av prosjektets resultater og kvalitet.

En effektiv, trygg og innbydende infrastruktur åpner blant annet for flere omskiftingsmuligheter. Med bærekraftig mobilitet blir omegn og forsteder knyttet bedre sammen med de større byene. Dette krever trygge og mer interessante forbindelser som kan knytte hjemmet, arbeidsplassen, fritidsinteresser eller utdanningsstedet sammen med kollektivtrafikken og samtidig forbedre bylivet hvor vi bor.

Når vi jobber med våre infrastrukturprosjekter, legger vi derfor vekt på å skape trygge steder hvor dagslys, integrering av kunst og gedigne materialer av høy kvalitet står i sentrum, og hvor vi bestreber oss på å innarbeide parameterne funksjon, estetikk, verdiskapning og robusthet.

001 Hellerup St 31 WEB

En grønnere by er bygget på en mer effektiv infrastruktur

Infrastruktur handler om å investere i samfunnsutvikling og en mer bærekraftig fremtid på lang sikt. Og vi må huske at det vi bygger og anlegger nå, er fremtiden om 10–50 år. Effektiv infrastruktur kan bidra til å redusere miljøbelastningen ved å optimalisere transport og logistikk. Dette kan omfatte utvikling av raskere, mer energieffektive og mindre forurensende transportmidler, for eksempel tog, sykler eller elbiler, og en mer effektiv ressursutnyttelse.

Det er derfor viktig å optimalisere infrastrukturen vår hvis vi vil sikre en mer bærekraftig fremtid. Infrastruktur kan altså bidra til å redusere miljøbelastningen, øke tilgangen til grunnleggende behov og skape muligheter for å utvikle samfunn i en mer bærekraftig retning.

Her kan du lese om hvordan Trondheim Sentralstasjon vil bli et effektivt og ansvarlig kollektivknutepunkt for hele Midt-Norge.Et prosjekt som ser fremover, men som samtidig respekterer sitt arkitekturhistoriske opphav med inspirasjon dels i tradisjonelle stasjonsbygninger i tre, dels i Trondheims omkringliggende bygninger.

Arkitema Grejsdalsbroen Photo Christian Søes 02 web

Vi tilbyr spesialisert veiledning for ditt neste infrastrukturprosjekt

Våre spesialister tilbyr rådgivning innenfor et bredt spekter av infrastrukturprosjekter og jobber med alt fra kollektivknutepunkter, jernbaner, T-banestasjoner, flyplasser og transportknutepunkter. Og vi kan tilby rådgivning i alle faser av prosjektet.

Fra utvikling og skissering av konsepter, til prosjektering og teknisk rådgivning om materialvalg, strukturer og konstruksjonsteknikker. Vi kan være din neste rådgiver for å sikre at infrastrukturprosjektet gjennomføres og realiseres i samsvar med dine bærekraftsambisjoner, tidsplaner og budsjetter og overholder kvalitets- og sikkerhetsstandarder.

Alt i alt kan vi hjelpe kundene våre med å planlegge, designe og gjennomføre infrastrukturprosjekter som er både funksjonelle, mer bærekraftige og estetisk tiltalende.

Skal vi være din neste samarbeidspartner som kan gi råd, designe og prosjektere forskjellige typer infrastrukturprosjekter i forskjellige skalaer og i alle faser?