Klimakrisen og reduksjonen i biologisk mangfold er menneskehetens to store utfordringer. En ressursbevisst utvikling av byer og bygninger er derfor helt avgjørende for en bærekraftig fremtid. Vi i Arkitema tar ansvar ved å hjelpe kundene våre med å lykkes i det helt nødvendige omstillingsarbeidet.

Vi har lang erfaring med å jobbe med bærekraftspørsmål i våre prosjekter, og vi har dyp og spesifikk spesialistkunnskap innen en rekke bærekraftområder. Grunnlaget for et vellykket og bærekraftig prosjekt ligger også i å arbeide helhetlig og knytte sammen komplekse helheter. Dette gjør vi ved å utvikle strategier for bærekraft med klare prioriteringer, og lede bærekrafttiltakene gjennom hele prosjektets gang. Vi har også miljøkoordinatorer i de fleste sertifiseringsprosjekter: DGNB, LEED, BREEAM, Svanen, Active House, Miljöbyggnad, Citylab og andre. Vårt bærekraftteam i Arkitema er tilstede over hele Skandinavia, og vi samarbeider tett med våre kolleger hos COWI.

FNs globale bærekraftsmål ligger til grunn for hvordan vi styrer vår virksomhet og prioriteringer i prosjektene.

Arkitema BIM 006 Photographer Lars Just web

Vi har strukturert våre tiltak i Arkitema i fire hovedspor:

Redusert utslipp av karbondioksid
Vi jobber for å redusere klimaavtrykket i alle prosjekter, slik at kundene våre kan nå lokale, nasjonale og globale bærekraftsmål. Dette gjør vi blant annet ved å utføre livssyklusanalyser på et tidlig stadium, for å optimalisere volumer og materialforbruk. Arkitema har utviklet et unikt verktøy til dette formålet der vi, selv ved designendringer underveis, kan lese av konsekvensene av løsningens CO₂-avtrykk. Vi har også mulighet til å koble dette sammen med en kostnadskalkyle. Vi fokuserer på sirkulære løsninger, inkludert gjenbruk av bygninger, bygningsdeler og materialer. Energieffektivitet, materialoptimalisering og langvarige løsninger er en åpenbar del av vårt arbeid.

Carolinelunden Arkitema Photo Kirstine Mengel web 06
Vi fokuserer på valg av materialer med minst mulig klimapåvirkning og minimalt med miljø- og luftforurensning

Godt livsmiljø
Våre prosjekter skal være sunne, hyggelige og trygge å leve og bo i. Vi sikrer dette ved å utføre mikroklimaanalyser på uterom og inneklimaanalyser på bygninger vi planlegger. Sunt materialvalg er en selvfølge, og ved hjelp av dagslyssimuleringer skaper vi sunne miljøer. Vi tar hensyn til sosioøkonomiske strukturer, og vi bygger for å fremme likeverd, trygghet og inkludering. Vi skaper gjerne i samarbeid med brukere og andre interessenter i området, og vi bevarer og foredler stedets kulturarv og identitet. Og så skal det selvfølgelig være lett å ta seg frem med miljøvennlige transportmidler.

Økosystem
I prosjektene våre ønsker vi å minimere miljøpåvirkningen og øke det biologiske mangfoldet. Det gjør vi ved å ta hensyn til de eksisterende naturverdiene og forsterke og tilføre aspekter som bidrar til biologisk mangfold. Det kan dreie seg om bærekraftige overvannsløsninger, valg av vegetasjon i uterommet eller et godt mikroklima selv for natur og dyr.

Tre
Vi tilbyr klimavennlige og kostnadseffektive løsninger gjennom vår kompetanse i trebygg. Tre er en fornybar ressurs som skaper sunne hus å bo i. Ikke minst settes det pris på å bo og arbeide i trehusbebyggelse – det blir et taktilt og varmt miljø som folk trives i. Gjennom vårt nære samarbeid med kolleger i COWI kan vi tilby alle konsulenttjenester for å lage trebygninger.