Klimatförändringar och den biologiska mångfalden är mänsklighetens två stora utmaningar. En resursmedveten utveckling av städer och byggnader är därför helt avgörande för en hållbar framtid.  Arkitema tar ansvar genom att hjälpa våra kunder att lyckas med det helt nödvändiga omställningsarbetet. 

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor i våra projekt och har djup och specifik specialistkunskap inom ett flertal hållbarhetsområden. Grunden till ett lyckat och hållbart projekt ligger även i att arbeta holistiskt och binda samman komplexa helheter. Det gör vi genom att ta fram hållbarhetsstrategier med tydliga prioriteringar och leda hållbarhetsinsatserna under hela projektets gång. Vi agerar även miljösamordnare i flertalet certifieringsprojekt: DGNB, LEED, BREEAM, Svanen, Active House, Miljöbyggnad, Citylab med flera. Vårt hållbarhetsteam på Arkitema finns i hela Skandinavien och vi har ett nära samarbete med våra kollegor på COWI.

FN:s globala mål för hållbar utveckling ligger till grund för hur vi styr vår verksamhet och prioriterar i projekten.

Social hållbarhet

Hållbarhet är också så mycket mer än klimat och miljö. Med barnkonsekvensanalyser och sociala konsekvensanalyser ser vi till att projektet bidrar till ökad jämlikhet, trygghet och livskvalitet. Social hållbarhet mäts genom att jämföra förändringarna med nuläget och är ofta det enda sättet att se till att alla röster, även de som i vanliga fall inte har möjlighet eller vana att höras, får komma till tals.

Klimatanpassning

Vi arbetar med ekosystemtjänster, där vi imiterar naturens funktioner för att mildra effekterna av klimatförändringarna. Vi kan också utföra analyser på ditt befintliga fastighetsbestånd och föreslå åtgärder som minskar riskerna för till exempel översvämningar eller värmestress.

Arkitema BIM 006 Photographer Lars Just web

Vi har strukturerat våra insatser på Arkitema i fyra huvudspår:

Minskning av koldioxidutsläpp
Vi arbetar för att reducera vårt klimatavtryck i alla projekt, så att våra kunder kan nå lokala, nationella och globala hållbarhetsmål. Vi gör det bland annat genom att utföra livscykelanalyser i ett tidigt skede för att optimera volymer och materialförbrukning. Arkitema har tagit fram ett unikt verktyg för detta ändamål där vi även vid designförändringar på vägen kan avläsa konsekvenserna på lösningens CO₂e-avtryck. Vi har även möjlighet att koppla ihop detta med en kostnadskalkyl. Vi fokuserar på cirkulära lösningar inklusive återbruk av byggnader, byggnadsdelar och material.  Energieffektivitet, materialoptimering och lösningar som håller länge är en självklar del av vårt arbete.

God livsmiljö
Våra projekt ska vara hälsosamma, trivsamma och säkra att bo och vistas i. Vi säkerställer detta genom att utföra mikroklimatanalyser på uterum och inomhusklimatanalyser på byggnader vi planerar. Hälsosamma materialval är en självklarhet och genom dagsljussimuleringar skapar vi hälsosamma miljöer. Vi tar hänsyn till socio-ekonomiska strukturer och bygger för att främja jämlikhet, trygghet och inkluderande. Vi skapar gärna i samklang med användare och andra intressenter i området och bevarar och förädlar kulturarvet och identiteten på en plats. Och så ska det förstås vara enkelt att ta sig fram med miljövänliga fortskaffningsmedel. 

Carolinelunden Arkitema Photo Kirstine Mengel web 06
Trä som byggmaterial möjliggör revolutionerande konstruktioner på det sociala, miljömässiga och ekonomiska planet.

Ekosystem
I våra projekt vill vi minimera miljöpåverkan och öka den biologiska mångfalden. Det gör vi genom att beakta de befintliga naturvärdena och förstärka och tillföra aspekter som bidrar till den biologiska mångfalden. Det kan handla om hållbara dagvattenlösningar, val av vegetation i uterum eller ett gott mikroklimat även för natur och djur. I våra projekt fokuserar vi även på att välja material med minsta möjliga klimatpåverkan och minimalt med miljö- och luftföroreningar.

Trä
Vi erbjuder klimatvänliga och kostnadseffektiva lösningar genom vår träbyggnadskompetens. Trä är en förnyelsebar resurs som skapar hälsosamma hus att leva i. Inte minst är det uppskattat att bo och arbeta i träbyggnader – det blir en taktil och varm miljö som människor trivs i. Genom vårt nära samarbete med kolleger inom COWI kan vi erbjuda alla konsulttjänster för att skapa byggnader i trä.