Kulturbygg er hjørnesteiner i et levende og berikende samfunn, både generelt og i nærmiljøet. De fremmer sosial interaksjon, styrker kulturarven, støtter kunstnerisk utvikling og fremmer utdanning. Når et kulturbygg lykkes, skaper det gode opplevelser for brukerne der kultur formidles i innbydende og fortellende omgivelser. Arkitekturen bidrar til å utfolde den sentrale fortellingen og sikrer en god opplevelse.

Vi ønsker å bevare kulturarven, stimulere kreativiteten og sikre kunstnerisk utvikling, og det er det vi alltid sikter mot når vi skaper kulturarkitektur. Bygninger og steder som representerer kultur, blir aktive sosiale møteplasser som kan bidra til å tiltrekke seg turister, bidra til økonomisk vekst og fremme læring og utdanning. Derfor mener vi at kulturprosjekter er viktige for å opprettholde et rikt og mangfoldig kulturliv.

Arkitema Det kgl bibliotek Aarhus Photo Niels Nygaard 09 web
Vi fokuserer alltid på å gjøre lokalene formålstjenlige med en helhetlig tilnærming
Arkitema Frederiks VII Is Palæ 4 web

Nybygg, transformasjon og renovering

Kulturbygg er en stor og viktig del av det skandinaviske samfunnet. Derfor er det også en lang tradisjon for kulturbygg og steder der kultur formidles. Først og fremst må et kulturbygg ha en høy arkitektonisk verdi som passer både til den formidlingen man skal støtte, og omgivelsene. Derfor vil det også være mange forskjellige løsningsalternativer hvor vi alltid ser på hva som gir det beste resultatet. Dette åpner for mange ulike tilnærminger til bygninger, f.eks. design av et nytt kulturhus, ombygging av et bibliotek eller transformasjon fra lager til utstilling som Kongernes Lapidarium i København.

Vi fokuserer alltid på å gjøre lokalene formålstjenlige med en helhetlig tilnærming. Vi har lang erfaring med å innlemme et programs mange fasetter og muligheter, deloppgaver og programmer i en konseptuelt klar, sammenhengende og robust hovedplan. Vår ambisjon er alltid å oppfylle prosjektets visjon, mål, designkriterier og krav, og dermed realisere det fulle potensialet i en helhetlig løsning hvor alle enkeltelementer, både materielle og immaterielle, smelter sammen til en sterk helhetsopplevelse.

Arkitema Sdr Asmindrup Kirke 07 Photo Jens Lindhe

Teamarbeid for best mulig resultat

Når vi påtar oss et kulturarkitektonisk oppdrag, arbeider vi naturligvis med utgangspunkt i klassisk arkitekt- og landskapsarkitektkompetanse, men vi jobber alltid tverrfaglig med nyskapende, innovativ arkitektur for blant annet museums-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner i sammenheng med det lokalmiljøet de er en del av. Det teamet vi setter sammen, vil alltid inneha all nødvendig kompetanse, en bred horisont, lang erfaring med tilsvarende oppgaver og en unik samarbeidskultur. Dette sikrer resultater som ikke bare er et rammeverk for kulturen, men en aktiv del av kommunikasjonen.

Vi er klar over at vi ikke har all den kunnskapen som skal til for å formidle kulturen i et gitt prosjekt, og derfor tar vi alltid utgangspunkt i et tett og tillitsbasert samarbeid med byggherren og alle de interessentene som er involvert i prosjektet. Det hjelper oss med å skape en arkitektonisk fortelling som setter kulturen i sentrum og utfolder historien på best mulig måte for brukerne.

Vi arbeider blant annet med følgende kulturbygg:

Arkitema Hammershus Photo05 Photographer Jens Lindhe web