Kulturbyggnader och kulturmiljöer är hörnstenar i ett levande och berikande samhälle, både i ett samhällsperspektiv och i det lokala sammanhanget. De främjar social interaktion, stärker kulturarvet, stöder konstnärlig utveckling och främjar utbildning. När en kulturbyggnad är relevant och tillgänglig skapar den fantastiska upplevelser för användarna, som förmedlas i en välkomnande och berättande miljö. Arkitekturen hjälper till att utveckla den centrala berättelsen och säkerställer en fin upplevelse.

Vi vill bevara kulturarvet, stimulera kreativiteten och säkerställa konstnärlig utveckling, så det strävar vi alltid efter när vi skapar kulturarkitektur. De byggnader och platser som förkroppsligar kultur blir aktiva sociala mötesplatser som kan hjälpa till att locka turister, bidra till ekonomisk tillväxt och främja lärande och utbildning. Därför anser vi att kulturprojekt är viktiga för att upprätthålla ett rikt och mångsidigt kulturliv.

Arkitema Det kgl bibliotek Aarhus Photo Niels Nygaard 09 web
Vårt fokus ligger alltid på att skapa ändamålsenliga utrymmen med ett holistiskt synsätt
Arkitema Frederiks VII Is Palæ 4 web

Nybyggnation, omvandling och renovering

Kulturbyggnader är en stor och viktig del av de skandinaviska samhällena. Därför finns det också en lång tradition av kulturella byggnader och platser där kultur förmedlas. Först och främst måste en kulturbyggnad ha ett högt arkitektoniskt värde som passar både den kommunikation som ska stödjas och dess omgivning. Därför kommer det också att finnas många olika lösningsalternativ, och vi tittar alltid på vad som ger det bästa resultatet. Detta öppnar för många olika sätt att se på byggnader, som att utforma ett nytt kulturhus, bygga om ett bibliotek eller omvandling från en lagerbyggnad till en utställning som ved Kongernes Labidarium i Köpenhamn.

Vi har lång erfarenhet av att införliva ett programs många aspekter, möjligheter och deluppgifter i en konceptuellt tydlig, sammanhängande och robust översiktsplan. Vår ambition är alltid att uppfylla projektets vision, mål, designkriterier och krav, och därigenom realisera den fulla potentialen i en sammanhängande lösning där alla enskilda element, materiella och immateriella, smälter samman till en stark helhetsupplevelse.

Arkitema Sdr Asmindrup Kirke 07 Photo Jens Lindhe

Lagarbete för bästa resultat

När vi tar oss an ett uppdrag inom kulturarkitektur arbetar vi naturligtvis utifrån klassisk arkitektonisk och landskapsarkitektonisk yrkeskompetens, men vi arbetar samtidigt alltid disciplinöverskridande med nyskapande, innovativ arkitektur för museer, kultur- och kunskapsinstitutioner i den lokala miljö de är en del av. Det team vi sätter samman kommer alltid att besitta alla nödvändiga färdigheter, liksom lång erfarenhet av liknande uppgifter och en unik samarbetskultur. Detta säkerställer resultat som inte bara är en ram för kulturen, utan en aktiv del av kommunikationen.

Vi förstår att vi inte har all den kunskap som behövs för att kommunicera kulturen i ett visst projekt, och därför börjar vi alltid med ett nära och förtroendebaserat samarbete med byggaktören och alla intressenter i projektet. Det hjälper oss att skapa en arkitektonisk berättelse som sätter kulturen i centrum och utvecklar historien på bästa möjliga sätt för användarna.

Vi arbetar bland annat med följande kulturbyggnader:

Arkitema Hammershus Photo05 Photographer Jens Lindhe web