Burlöv C

Utformning av stadsplan och stationsplats

Förslaget löser utmaningen med hur den nya stationen, med en kraftig ökning av resenärer, kan göras till en levande stadsdel med direkt koppling till handel, bostäder och kollektivtrafik.
 • Burlöv kommun
  Beställare
 • Adress
  Burlöv, Malmö
 • År
  2016 - 2017
 • Omfattning
  100.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema Urban

Projektet Burlöv C är en del av den stora stadsomvandlingen i Burlöv. Planen har för avsikt att förtäta området omkring handelsplatsen Burlöv Centrum samt lösa framtida trafikutmaningar, liksom tillgängligheten för alla trafikslag till och från stationen.

Stationsplatsen med sitt terrasserade torg tar effektivt hand om tillgänglighet för gående såväl som cyklister genom placeringen av trappor och planteringar. Torget delas i en park och ett kommunikativt stråk som tillsammans ger möjlighet för olika pauser och möten. Den nya stationsbyggnaden rymmer cykelparkering såväl som biljettförsäljning och kiosk. Stråket vidare upp mot handelsområdet Burlöv Centrum går förbi en yta för taxi, bussar och övriga trafikslag.

Arkitema Burlöv C Torg2

Förtätningen av stråket på torgets norra sida görs med hjälp av paviljonger för att skapa en tätare "gata" inom ett större torg i riktning mot entrén till Burlöv Centrum. På denna solsäkra plats finns plats för caféer och restauranger.