Edison Park

Kontor med hög hållbarhetsprofil i Lund

Vid Ideon Science Park i Lund skapas en mötesplats mellan akademi och näringsliv.
 • Castellum
  Beställare
 • Adress
  Ideon Science Park, Lund
 • År
  2019-
 • Omfattning
  20.000 m²
 • Certifiering
  Miljöbyggnad Guld
 • Arkitekt
  Arkitema

Med två nya kontorsbyggnader, ett mobilitetshus och ett inbjudande grönområde knyts befintliga byggnader ihop med det nya. Genom att bryta upp volymerna anpassas skalan gradvis mot staden och förtätar samtidigt kvarteret. Kontorshusen och mobilitetshuset binds samman av öppna grönytor och ger hela området en mer sammanhållen struktur.


Arkitema Edison Park Interior 01 web

Byggnaderna ska uppföras som passivhus, plusenergihus och certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. För att nå dessa höga hållbarhetsmål, placeras bland annat solceller både på tak och fasader som kommer att producera all energi till verksamheten. Eventuellt överskott tillförs till elnätet. Fasaderna på kontorsbyggnaderna kläs med återvunnet aluminium i anodiserade konkava paneler, som fångar och reflekterar ljuset och ger byggnaden både de vertikala linjerna och tydliggör de horisontella våningarna.

Det nya mobilitetshuset frigör markytorna och ger plats för en campusinspirerad omgivning med park och rekreationsområden för spontana möten - både sociala och professionella. Gröna takterrasser kan användas för korta pauser under arbetsdagen eller för sammankomster och event.

Arkitema Edison Park Interior 02 web
Væksthuse
Längs ett centralt grönt stråk skapas zoner och paviljonger med funktioner som bland annat café, orangeri, samlingsplatser och cykel- verkstad.
Arkitema Edison Park Exterior 01 web

Kontorsbyggnadens interiör speglar framtidens arbetsplats, med plats för co-working, öppna samarbetsytor, flexibla och permanenta kontor, och fokuserat arbete. En flexibel planlösning gör att man enkelt kan anpassa lokalytorna efter behov.

Byggnadernas entréer blir mötestorg för de olika företagen, men också för hela Ideon Science Park och universitetsområdet, med faciliteter som konferensrum, restaurang, café, projektytor och eventlokaler.