Vollsmose Å – en naturlig del av byen

Bydelsplan for Fremtidens Vollsmose

Bydelsplanen for fremtidens Vollsmose setter rammene for en gjennomgripende forvandling av landets største utsatte boligområde, som innebærer utviklingen av 400 000 m² nytt byggeareale. Intensjonen er å skape "en blandet by" som henger sammen med resten av Odense – både fysisk og mentalt.
 • Odense Kommune
  Klient
 • Hele Landet
  Arkitektpartner
 • COWI
  Ingeniør
 • Adresse
  Vollsmose, Odense
 • År
  2022 - 2030
 • Omfang
  125 ha (herunder 40 ha byggeareal)
 • Sertifisering
  DGNB
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

Formålet med forvandlingen av Vollsmose er å skape en omdannelse av området med helheten for øye, hvor Vollsmose kommer til å inngå som en integrert bydel i Odense. Dette betyr endringer i både sosiale og fysiske strukturer. Vollsmose skal være en bydel der det er trygt å bo, besøke og ferdes, og som er attraktiv for nye borgere, såvel som de som allerede bor i Vollsmose. En bydel som skaper rammer for fellesskap, og herved underbygger et rikt hverdagsliv for den enkelte, familien, foreningen, institusjonen, virksomheten, m.m. Basert på den lovpliktige utviklingsplanen for Fremtidens Vollsmose fra 2019, er det intensjonen å utvikle en blandet og bærekraftig bydel med en andel av offentlige boliger, som innen 2030 er redusert til maksimalt 40 %.

Arkitema Vollsmose Gårdrum view web
Omdannelsen av Vollsmose vil skje med fokus på fremtiden - også når det gjelder miljømessig bærekraft.

Vollsmose er i dag omkranset av fire store veier som fastholder området som en isolert øy, som lukker seg rundt seg selv. Bydelsplanen foreslår gjennomgripende endringer i Vollsmoses veistruktur, som vil skape sammenheng mellom nye og eksisterende bebyggelse samt inn og ut av bydelen. Eksisterende veier brytes ned og nedgraderes, og det etableres et mer finmasket veinett og stinett, som skaper en større grad av bystruktur, som vi kjenner fra andre deler av Odense med gater og plasser der man ferdes, oppholder seg og møtes.

Der defineres en positiv bydelsforståelse, som knyttes til Odense Å fremfor de fire omkringliggende veiene, der Vollsmose organiseres i fire nye kvarterer koblet på naboområdene, fremfor de eksisterende seks parkene som lukker seg rundt seg selv. Innenfor de enkelte kvartalene skapes mindre byrom og møtesteder som beboerne vil kunne referere til og hvor de kan inngå i mindre fellesskap. Et utførlig stisystem, bygater og en ny promenade langs bybanen vil binde kvartalene sammen, og langs forbindelsene eller i kryssene etableres de primære byrommene.

Omdannelsen av Vollsmose vil skje med fokus på fremtiden - også når det gjelder miljømessig bærekraft. Både bydelen og de enkelte byggene skal i utgangspunktet DGNB-sertifiseres, naturen får plass til å utfolde seg variert, og regnvann ses som en verdifull ressurs som samles opp og anvendes.

Arkitema, COWI og Hele Landet har sammen med AP Ejendomme utviklet Bydelsplanen for Fremtidens Vollsmose i tett dialog med Odense kommune og boligforeningene Civica og Fab. Det har vært av stor betydning å nå frem til en både visjonær og realistisk bydelsplan, som har krevd et grundig koordineringsarbeid i forhold til den øvrige planleggingen som pågår i Vollsmose.

Arkitema Vollsmose Future Birdeye web