​Arkitema Architects er HENTs arkitekt for bygging av nytt sykehus i Narvik

UNN Narvik Hospital Ankomst

​Arkitema Architects er HENTs arkitekt for bygging av nytt sykehus i Narvik

17 juni 2020

HENT har valgt Arkitema som arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt til gjennomføringen av Nye UNN Narvik sykehus og det nye helsehuset som skal bygges i Narvik kommune. Arkitema har vært arkitekt gjennom alle tidligfasene, i samarbeid med rådgiverne Norconsult og Rambøll.

Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak (UNN HF) skal samle tilbudet innen fysisk og psykisk helse og rusbehandling i Narvik i ett felles bygg. Nye UNN Narvik er lokalisert på Furumoen i Narvik. Visjonen for anlegget er å utvikle et helhetlig og unikt helsetilbud til Narviks befolkning. Sykehuset er det første i Norge som fullintegrerer både somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Helse Nord v/UNN og Narvik kommune samarbeider i tillegg om å realisere både sykehus og helsehus i tett tilknytning til det eksisterende sykehjemmet. HENT, Arkitema og rådgivergruppen har også gjennomført forprosjektet for helsehuset.