Trä är en förnybar resurs som är ett av de mest klimatvänliga materialen att bygga med just nu. Byggbranschen står för en stor del av klimatavtrycket, därför är det viktigt att arbeta medvetet med hållbarhet och materialval kan vara helt avgörande för att minska avtrycket. Träkonstruktioner binder koldioxid till den dag de demonteras, och råvaran förnyas med hjälp av solenergi i ett ansvarsfullt skogsbruk.

Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 5387 web

Möjligheter med träbyggnader

Det är möjligt att bygga både höghus och hus utan bärande innerväggar med till exempel korslimmat trä. Tillsammans med producenter av KL-trä och trämoduler har vi också arbetat fram design som är både effektiv och estetisk för just den här typen av konstruktioner.

Med trä som primärt byggmaterial kan klimatavtrycket minskas avsevärt, något som är viktigt på lång sikt för planeten och på kort sikt med tanke på klimatkrav i regelverk, klimatdeklarationer, certifieringar och EU-taxonomin. Med vårt egenutvecklade LCA-verktyg, som är kopplat just till dessa regleringar, kan du i realtid och i ett tidigt skede se hur mycket trä kan minska klimatavtrycket i just ditt projekt.

Arkitema Praestgaarden1029 Photo web
Många människor uppskattar också att bo i trähus. Det ger en varm och levande känsla, är taktilt och välgörande för vår psykiska hälsa.
Arkitema Erlev Skole Photo Niels Nygaard 01 web

Forskning och erfarenhet viktiga i arbetet

Träbyggnader ställer andra krav på stomme och konstruktion. Till exempel behöver våningshöjder beräknas annorlunda, särskilt vid höga byggnader utifrån till exempel stabilitet, brand och akustik. Därför är det viktigt att ha erfarenhet av byggande med trä, både när man kalkylerar kostnader och resurser och när byggnaden uppförs. I gengäld kan tiden på byggplatsen minskas och kostnaden för grundläggning minskas eftersom en träkonstruktion är lättare än betong.

Vi följer hela tiden hur kunskapsläget på området förändras och bidrar gärna till forskning och utveckling. I samarbete med Chalmers University of Technology har vi till exempel tittat på vilka faktorer som driver kostnader när man bygger träkonstruktioner jämfört med betongkonstruktioner, läs en sammanfattning av rapporten.

Arkitema Lustigkulla 09 Photo Philipp Gallon web

Tillsammans med COWI har vi också i vårt program för start-up-företag stöttat en lösning för att komma till rätta med riskerna med fukt i träbyggnaden under byggtiden. Det är viktigt att planera för övertäckning, men även att arbeta med verktyg som till exempel sensorer som kan mäta fukthalten i utrymmen som redan slutits. Om detta görs finns ingen förhöjd risk för fukt i träbyggnaden jämfört med andra byggmaterial.

I Skandinavien är vi vana att bygga våra hus i trä; nu har vi också erfarenheten och kunskapen att göra det i stor skala. Vi har specialister med många års erfarenhet inom träkonstruktion på våra kontor i Danmark, Sverige och Norge. I nära samarbete med entreprenörer, universitet och producenter kan vi tillsammans öka kvaliteten på projekt och samtidigt minska klimatavtrycket.

Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 5716 web