Vårby Udde

På platsen för Spendrups bryggeriverksamhet skapas en stadsdel nära natur och vatten med 1800 bostäder.
Industriområdet förvandlas till en tät och levande stadsdel med varierade kvarter med olika utformning, samtidigt som en del av den äldre industrikaraktären bevaras och får nya former och funktioner.
 • Magnolia Bostad AB
  Klient
 • Adress
  Vårby Allé, Huddinge
 • År
  2018-
 • Omfång
  1800 bostäder
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema Urban

Vårby Udde består idag av ett industriområde i ett sprickdalslandskap med skogsklädda kullar och gröna dalgångar samt en båtklubb. Förslaget innebär i huvudsak slutna kvarter som kompletterar de intilliggande stadsdelarnas lamell- och punkthus, och har nära natur, vatten och bryggor. Dels är det Huddinge kommuns enda kontakt med Mälaren, med en mycket populär badplats. Dels ligger den vid entrén till ett av Huddinges många naturreservat, Gömmaren. Allmänheten kommer nu att kunna använda den strandremsa som tidigare varit otillgänglig.

Området är lika stort som Gamla stan i Stockholm och kommer att rymma lika många bostäder. Här kan befintlig infrastruktur användas, till exempel ledningar för vatten och avlopp, och underjordiska utrymmen som redan finns kan användas som till exempel garage. Torget blir stadsdelens främsta mötesplats där tegelbyggnaden Cigarren transformeras och får nytt liv vid torget. Från de byggnader som rivs kan material som tegel och betong återvinnas och återanvändas, eller användas som krossmaterial i landskapsgestaltningen. Ett annat sätt att minska klimatavtrycket är att använda förnybara material som trä i så stor utsträckning som möjligt, och minimera användningen av icke-förnybara resurser.

Bostäderna kommer att bestå av en blandning av små och stora lägenheter fördelat på både hyresrätter och bostadsrätter som bildar en kvartersstad med en byggnadshöjd på 5-6 våningar. Dessa kompletterar den existerande bebyggelsen enligt ett koncept som tidigare framgångsrikt genomförts i liknande områden, där nybyggnationen skjuts in i äldre bebyggelse och skapar underlag för utveckling.

Arkitema Vårbyudde 1800905 Cigarrtorget web

I Vårby Udde uppmuntras klimatsmarta beteenden hos de som bor i stadsdelen; när området bebyggs tätt och ligger nära kollektivtrafiken uppmuntras de boende att gå och cykla istället för att ta bilen. Dessutom kommer varje bostadskvarter att ha ytor för odling på gården eller taket. Kollektivtrafiken finns nära i form av tunnelbanestationerna i Masmo och Vårby gård.

I ett samarbete med forskare på SLU planteras en ridå av träd mot E4/20, som fungerar som visuell avskärmning, korridor för växter och djur och som partikelfilter. Även gröna tak och fasader, och ännu fler träd i området, kommer hjälpa till att rena luften. Det är dock viktigt att inte välja vilka träd som helst; de ska ha mycket löv eller barr, vara både vintergröna och lövfällande men inte vara så täta eller formade så de ändrar vindens väg genom området.

Projektet inkorporerar också så kallade ekosystem-tjänster. Det är ett sätt att dra nytta av naturens inbyggda funktioner. Exempel kan vara viloplatser för pollinerande insektsarter. På öppna platser och i strandpromenaden anläggs så kallade regnträdgårdar, där naturens sätt att ta upp och filtrera regnvatten efterliknas istället för att vatten leds undan i rör och kulvertar.

Området är mestadels upphöjt och strandpromenaden är designad för att stå emot högre vattenstånd i Mälaren och mildra översvämningar.

Arkitema Vårbyudde Handskiss web