Stadsutveckling och stadsplanering handlar om mycket mer än byggnader och kvarter, och det berör inte bara våra större städer. Vårt sätt att leva, arbeta och resa förändras ständigt, och våra planer för både städer och landsbygd måste kunna hantera förändringar över tid.

Städerna måste kunna ta emot de många nyinflyttade utan att kompromissa med stadens gröna värden och utan att överbelasta systemet, och utanför staden måste strukturerna möjliggöra en levande landsbygd med goda möjligheter att bo och arbeta.

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet skapar en bra stad

För oss står hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk – i centrum för vårt planeringsarbete. Social hållbarhet som säkerhet, hemkänsla och tillhörighet kan införlivas i ett projekt genom att forma stadsdelar, kvarter, innergårdar, gator och torg. Det gör dem enkla att använda och passar vår mänskliga förmåga att uppfatta vår omgivning.

Arkitema Søkvarteret 03 web

Ekonomisk hållbarhet handlar om projektets livscykel. Vi måste planera staden så att den håller över tid och använda de material som är bäst lämpade för dess livslängd och syfte. Vi tror också att de bästa resultaten uppnås genom att arbeta tillsammans. Därför har vi lång erfarenhet av medborgardialog, konsekvensbedömningar och samhällsanalyser.

Naturligtvis arbetar vi med alla branschcertifieringar, och vi utvecklar också våra egna verktyg för att utmana projekt att minimera sin klimatpåverkan. Klimatförändringarna är vår tids största utmaning, och vi som arbetar med planering har stora möjligheter att påverka utvecklingen i rätt riktning. Det är när vi sätter ramarna för stadsplaneringen som vi kan göra den största skillnaden.

Klimatanpassning en naturlig del av stadsutveckling

Det blir allt viktigare att ta itu med de klimatförändringar som redan påverkar oss. Klimatanpassning är därför en av de grundläggande parametrarna i vårt arbete, oavsett var vi arbetar: vid nybyggnation, stadsdelsförnyelse och allmän stadsutveckling.

Arkitema klimarobust kystkommune 11 web
Klimatanpassning är en av de grundläggande parametrarna i vårt arbete

Ökad nederbörd och värmeböljor ställer större krav på till exempel regnvattenhantering och kylning av våra städer, och vi rekommenderar gärna naturens egna lösningar på problemen, så kallade ekosystemtjänster. Det kan vara regnbäddar för att ta hand om regnvatten, rening av föroreningar i marken med växter eller plantering av träd för att sänka temperaturen och rena luften mellan byggnader.

Genom att efterlikna naturens egna funktioner kan vi skapa platser som anpassar sig till de klimatförändringar
som redan är här, och som tar höjd för dem som kommer.

Med vår beprövade metod hjälper vi dig att klimatanpassa din fastighet. Vi kan utföra analysen och komma med förslag på åtgärder på både nyproduktion och din befintliga fastighet. Med ett grepp om helheten kan vi uppskatta effekter och visa på olika alternativ som minskar klimatriskerna i din fastighet.

Vi arbetar med fyra teman som tillsammans bildar en helhet:

  • Översvämningar och skyfall
  • Värmeböljor och värmestress
  • Mikroklimat
  • Biodiversitet

Vill du veta mer om hur vår metod kan hjälpa dig? Kontakta oss!

Vi säkrar och utvecklar befintliga stadsområden

Våra planarkitekter och landskapsarkitekter har erfarenhet från stadsplaneringsprocessens alla faser, från den övergripande strukturplanen till den detaljerade planeringen, utformningen och byggprocessen av en park.

Vi arbetar över hela landet, från våra största städer till mindre kommuner. Våra kollegor på de andra skandinaviska kontoren och ingenjörerna på COWI är också en del av vårt stora kunskapsnätverk, liksom samarbetspartners inom forskningsvärlden, till exempel SLU och Chalmers.