Vollsmose å – en naturlig del av staden

Detaljplan för framtidens Vollsmose

I detaljplanen för Vollsmose finns ramarna för en radikal omvandling av Danmarks största utsatta bostadsområde, vilket innebär utveckling av 400 000 m². Visionen är att skapa ”en blandad stad” som hänger ihop med resten av Odense – både fysiskt och mentalt.
 • Odense Kommun
  Beställare
 • Hele Landet
  Arkitektur partner
 • COWI
  Ingenjör
 • Adress
  Vollsmose, Odense
 • År
  2022-2030
 • Omfattning
  125 ha (varav 40 ha byggnadstomter)
 • Certificering
  DGNB
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

Syftet med omvandlingen av Vollsmose är att skapa en förändring av området ur ett helhetsperspektiv, där Vollsmose blir en integrerad stadsdel i Odense. Detta innebär förändringar av såväl sociala som fysiska strukturer. Vollsmose ska vara en stadsdel som är trygg för såväl boende som besökare, och som är attraktiv för alla som redan bor där och för nyinflyttade. En stadsdel som skapar ramar för gemenskap och därmed främjar ett rikt vardagsliv för individen, familjen, föreningen, institutionen, företaget osv. Med utgångspunkt i den lagstadgade utvecklingsplanen för framtidens Vollsmose från 2019 är avsikten att utveckla en blandad och hållbar stadsdel där andelen allmännyttiga bostäder minskas till högst 40 % fram till 2030.

Arkitema Vollsmose Gårdrum view web
Förvandlingen av Vollsmose kommer att ske med fokus på framtiden – även när det gäller miljömässig hållbarhet.

I dag är Vollsmose omgiven av fyra större vägar som gör området till en isolerad ö. I stadsdelsplanen föreslås radikala förändringar av Vollsmoses vägstruktur för att integrera nya och befintliga byggnader med varandra och skapa nya vägar in i och ut ur stadsdelen. Befintliga vägar kommer att designas om och minskas, och ett mer finmaskigt nät av vägar och stigar kommer att upprättas. Det främjar den typ av stadsstruktur som vi känner igen från andra delar av Odense, med gator och torg där människor rör sig, umgås och möts.

Stadskonceptet knyter an till Odense Å snarare än till de fyra omgivande vägarna. På så sätt organiseras Vollsmose i fyra nya kvarter med kopplingar till närområdena, i stället för de befintliga sex parkerna som är mer isolerade. Inom varje kvarter kommer det att skapas mindre stadsrum och mötesplatser som invånarna kommer att kunna hänvisa till och där de kan mötas och bygga en lokal gemenskap. Ett genomarbetat vägsystem, stadsgator och ett nytt promenadstråk längs med spårvägen binder samman kvarteren, och primära stadsrum skapas längs förbindelserna eller i korsningarna.

Förvandlingen av Vollsmose kommer att ske med fokus på framtiden – även när det gäller miljömässig hållbarhet. Både stadsdelen och de enskilda byggnaderna ska DGNB-certifieras, naturen kommer att få utrymme att utvecklas på ett varierat sätt och regnvatten ses som en värdefull resurs som samlas upp och används.

Arkitema, COWI och Hele Landet har tillsammans med AP-ejendomme utvecklat stadsdelsplanen för det framtida Vollsmose i nära dialog med Odense kommun och bostadsrättsföreningarna Civica och Fab. Det har varit mycket viktigt att komma fram till en både visionär och realistisk stadsplan, vilket har krävt en noggrann samordning med de andra planeringsaktiviteter som pågår i Vollsmose.

Genomförandet kommer att ske under ledning av Arealutvecklingsselskabet, som består av Odense kommun, AP-ejendomme, Civica och Fab.

Arkitema Vollsmose Future Birdeye web