S:t Görans sjukhus

Det stora sjukhuset i den lilla stadsmiljön

Stockholmssjukhuset uppdateras och förnyas med bland annat fler vårdplatser och en helt ny förlossningsmottagning
 • Locum
  Beställare
 • Cedervall Arkitekter
  Arkitektur partner
 • Skanska
  Totalentreprenör
 • År
  2013-2021
 • Omfattning
  40 000 m² om- och tillbyggnad
 • Arkitekt
  Arkitema
St Göran2 03web

Uppdraget omfattar om- och nybyggnation av nya vårdavdelningar, mottagningar, förlossning och BB, operationssalar, uppvak, röntgen, intensivvård, administration, ny ambulanshall för akutmottagningen, ny nätstation och ombyggnad för psykiatri.

St Göran2 13web
Projektet har ett arkitektoniskt fokus på integrering av den stora byggnadsvolymen i stadsmiljön samt med de befintliga sjukhusbyggnaderna.

De nya volymerna mot Sankt Göransgatan bidrar till att förstärka karaktären av stadsgata och ges en varierad utformning avseende material och gestaltning.

Samtidigt är uppdraget att säkerställa att den större volymen inte sker på bekostnad av patientfokus. Komplexiteten i uppdraget är stort både vad gäller stadsbyggnadsfrågan, inplacering av verksamheter i nya och gamla lokaler med goda samband och att med delvis låga våningshöjder rymma tekniskt avancerad utrustning.

St Göran 16web
St Göran2 16 web

På det framtida S:t Görans sjukhus kommer patienten i centrum med enkelrumsavdelningar, därutöver tillför vi som arkitekter viktiga mjuka värden. Gestaltning och brukarmedverkan är och har varit en viktig del parallellt med en tidig bygglovsprocess. Projektet omfattar även olika flöden i sjukhuset gällande patienter och personal samt förbrukningsmaterial och sterilgods.