Södra Häggviks gårdar

En skyddad ö i Sollentuna mellan motorvägen och järnvägen

Där köpkvarteret Stinsen nu står kommer en ny del av Södra Häggvik i Sollentuna att växa fram. Med sju kvarter och sex innergårdar skapas en skyddad ö nära både centrum och naturen.
 • Magnolia Bostad
  Beställare
 • År
  2021-
 • Omfattning
  110 000 kvm ljus BTA
 • Certificering
  Miljöbyggnad silver
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema Urban

De sju kvarteren – en stor del av den nya stadsdelen Södra Häggvik – ligger där köpkvarteret Stinsen nu står. Sollentuna kommuns vision är att skapa en sammanhängande stadsväv i centrala Sollentuna. Ambitionen är också en diversifierad stadsdel, där flera generationer kan mötas och skapa liv i området under hela dagen.

SHG Kvarterstråket web

Södra Häggvik ligger nära Sollentuna centrum, naturen och vattnet i Edsviken men flankeras av E4:an och Ostkustbanan. Projektet har därför arbetat för att minska bullret både inom- och utomhus, så att även balkonger och gaturum får ett värde. Husen är höga mot trafiken men låga mot grönytorna, och byggnaderna varierar i fasadmaterial och färgnyanser för att det alltid ska finnas något nytt att se när man rör sig genom stadsdelen. Även analyser av dagsljuset har spelat en avgörande roll för utformningen.

SHG Bangatan web

Stadsdelens sex gårdar får alla olika identitet, från slåtteräng till barrskog, anpassade utifrån platsens ljus- och växtförhållanden. De växtbeklädda bullerskydden mot järnvägen fångar inte bara upp ljud, utan även partiklar och avgaser, hanterar dagvatten och främjar den biologiska mångfalden.

Genom kvarteren löper ett aktivitetsstråk med olika utegym som kantas av sittplatser, planteringar och regnbäddar för dagvatten.