Eleonoraskolan

Ett flaggskepp för utbildning i Botkyrka

Folkets hus, industriarvet och naturen inspirerar den nya skolan med fokus på digitalisering, naturvetenskap och matematik.
 • Botkyrka kommun
  Beställare
 • År
  2021-
 • Omfattning
  16 000 m2 BTA nybyggnad
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Hallunda Nya Skola View06 Back Side 03 web

Arkitema ritar Botkyrka kommuns nya flaggskepp för utbildning i Hallunda, med digitalisering, matematik och naturvetenskap som profil. Den nya skolan planeras för 975 elever i åk F-9 med en idrottshall som har läktarplatser för 150 besökare.

Hallunda präglas av kulturell mångfald och variation i bebyggelse och utemiljöer. Ambitionen för den nya skolan är att den ska utformas som ett nutida tillägg som samtidigt förhåller sig till områdets karaktärsdrag och landskap. Byggnaden ska utstråla en tydlig form och identitet som lyfter områdets befintliga arkitektur.

Arkitema Hallunda Nya Skola View02 Entrance 02 web
Skolans mjuka, organiska form tar inspiration från områdets natur samtidigt som den flörtar med Folkets hus, en populär mötesplats i närområdet.

Skolans två byggnadskroppar och idrottshall varierar i våningsantal och trappar ned i höjd mot den lägre bebyggelsen i norr. Entréplanets utformning och placering skapar öppna siktlinjer från Borgvägen in på skolans gårdsrum. Skolvolymernas placering ramar in kvarteret och sluter skolgården mot Borgvägen och trafiken.

De rundade hörnen och fasadens horisontella linjer binder samman de olika byggnadskropparna och dess funktioner till en helhet. Tegel har även en särskild historia i området. Slagsta tegelbruk var en stor producent av tegel till byggboomen i Stockholms innerstad under slutet på 1800-talet. Fittja tegelbruk, senare Mälardalens tegelbruk, var i bruk fram till 1964.

Husvolymerna i bottenvåningen har särskilt god uppsikt av skolgården och minimerar dolda ytor. Entréplan i samtliga byggnader kommer att innehålla skolans gemensamma ytor med specialsalar och matsalar, som lättare kan hyras ut på kvällar och helger. Skolan ska få en profilering med digitalisering, matematik och naturvetenskap med ett eget nav för ämnena bland de gemensamma ämnesspecifika ytorna.

Arkitema Hallunda Nya Skola View05 Original 02 web

Gestaltningen av landskapet utgår från platsens topografiska och geologiska förutsättningar. Den förstärker och demonstrerar platsens historia, landformer från inlandsis och den forna markanvändningen. Varje delområde har en inbyggd landskapspedagogik som i kombination med nya funktioner gör skolgården lättläst, varierad och hållbar över tid. Den kan nyttjas i undervisningssyfte men också för lek, vila, aktivitet och umgänge.

Genom en varierad gård med stark identitet blir det en skola att vara stolt över. Trygghet, jämställdhet och tillgänglighet ska genomsyra utformningen. Öppna siktlinjer, flöden av människor under hela dygnet och belysning bidrar till trygghetskänslan.

Arkitema Hallunda Nya Skola View07 Parking 02 web