COWI och Arkitema får järnvägsuppdrag

Johanna Wadhstorp 800x600

COWI och Arkitema får järnvägsuppdrag

3 november 2022

Den nya järnvägen kommer att möjliggöra snabbare och smidigare resor mellan Borås, Landvetter flygplats och Göteborg. COWI Sverige och Arkitema har, i partnerskap med Atkins, fått i uppdrag av Trafikverket att utreda och planera den delsträcka i projektet som går från stationen i Borås till kommungränsen till Bollebygd.

Uppdraget från Trafikverket är att leverera systemhandling, järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med Trafikverkets planprocess. En järnvägsplan slår fast vilka markområden som ska användas för att bygga järnvägsanläggning och för dess drift och underhåll. I arbetet ingår även mark- och miljöutredningar som kommer ligga till grund för tillståndsprocesser. I projekteringsarbetet kommer stor vikt läggas vid aspekter kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Arkitema ansvarar för att processleda den arkitektoniska utformningen av stationen i Borås, där de utökade spåren innebär att fler resenärer kommer att passera Borås station.

- Utbyggnaden är en viktig del i den gröna omställningen, men den kommer bara att ge effekt om tåget uppfattas som ett enkelt och snabbt alternativ. Stationen behöver därför bli en effektiv bytespunkt tågresenärer men har samtidigt möjlighet att bli ett nav i Borås stadsutveckling, säger Johanna Wadhstorp, planarkitekt och processledare för arbetet med Borås centralstation.

Järnvägsplanen ska levereras i början av 2026.