Vår metode

I Arkitema Urban jobber vi hver dag med utfordringene som byer står overfor. Det gjør vi fordi klimaendringer og økt urbanisering krever en målrettet utvikling av klodens urbaniserte miljøer. Byene blir mer tettbefolket, klimaet forandres og vi trenger at naturen og det grønne spiller en aktiv rolle i byutviklingen og hjelper oss med å løse utfordringene.

I 50 år har Arkitema Urban spesialisert seg på byutvikling og landskapsarkitektur. Vi hever blikket mot fremtidens utfordringer og lytter til dagens brukere og deres hverdagsopplevelser i byen.

Vi har faglig bredde, innsikt og innovativ styrke til å løse urbaniseringens store utfordringer med klimatilpasning, biologisk mangfold, mobilitet og boligsosiale spørsmål.

Arkitema Aarslev 02 web
Når vi utvikler fremtidens urbane strukturer, byrom og landskap, består vårt arbeid av like deler omhu og innovasjon.

Erfaring og ekspertkunnskap

Arkitema Urban består av over 50 arkitekter og landskapsarkitekter, bydesignere og lokale planleggere. Vårt samarbeid på tvers av kontorene i Sverige, Norge og Danmark gir tilgang til mye kunnskaps og bred praksiserfaring, om blant annet økosystemtjenester og sosial bærekraft. I tillegg har vi gjennom eierskapsforholdet til COWI tilgang til ytterligere spisskompetanser og analyseverktøy som kan sikre bærekraftige løsninger basert på et høyt kunnskapsnivå.

Bærekraft

I Arkitema Urban er bærekraft fundamentet vi står på når vi arbeider i både små og store skalaer. For oss handler det om at vi sammen med byggherren kan fremme en bærekraftig samfunnsutvikling i hvert eneste prosjekt. Metodene og bærekraftstemaene som er aktuelle i Skandinavia, kommer til uttrykk i de strategiske utviklingsplanene, byrommene og landskapene som vi skaper med en gjennomgående ambisjon om å tilføye mest mulig herlighetsverdi til omgivelsene våre.

Klimabeskyttelse og LAR

Stormflo- og kystvern av byer er et stort tema som vi håndterer. Her bidrar vi til å sette bærende arkitektoniske spor i historien fordi det kobles sammen med behovet for flere boliger og jorddeponi. Et sett med komplekse begrensninger, forutsetninger og interesser som vi håndterer gjennom en tverrfaglig prosess. I liten skala arbeider vi med håndtering av regnvann i kombinasjon med det grønne i rekreasjons-, opplevelsesrike og identitetsskapende miljøer.

Biologisk mangfold og bynatur

Bynatur er for oss mer enn bare grønt. Det handler om hvordan grønne kvadratmeter er en prioritet når vi planlegger utemiljøer og at kvaliteten er høy når det gjelder mangfold av planter, vekstmiljøer og gode habitater for insekter og andre dyr.

Arkitema Bjærred01 web

Sosial bærekraft

En gjennomtenkt sosial infrastruktur i utemiljøer støtter lokalsamfunn, forbedrer følelsen av sikkerhet og forebygger ensomhet. Enten vi jobber med forandringer i belastede boligområder, leke- og læringsmiljøer eller med oppholdsrom utendørs for høyskoler, så er potensialet for det sosiale livet styrende i innredningen. Virkemidlene er rom på øyenivå, oversikt og god orientering, samspill mellom opphold og bevegelsesforløp som passer til forskjellige grader av fellesskap og aktiviteter.

DGNB/BREEAM

Først og fremst har vi gjennom arbeidet med norske landskapsprosjekter for våre kollegaer i Oslo opparbeidet innsikt i miljøsertifiseringssystemet BREEAM for å vurdere et prosjekts miljøpåvirkning. Her er det fokus på økologiske verdier, inkluderende og tilgjengelig utforming samt trivsel og velvære i utemiljøet. I tillegg til DGNB-sertifisering av bygninger og deres tilhørende uteområder kan vi tilby DGNB-sertifisering av byområder med våre utdannede DGNB-konsulenter.