Rådgiverteam videreutvikler Sykehuset Innlandet

Skejby Psyk Photo Niels Nygaard 08

Rådgiverteam videreutvikler Sykehuset Innlandet

4 mars 2022

Rådgiverteamet bestående av Arkitema, Ratio arkitekter, COWI og Asplan Viak har vunnet oppdraget for konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

Oppdragsgiver er Helse Sør-Øst RHF, med Sykehusbygg HF som byggherre. Konseptfasen skal inneholde utarbeidelse av hovedprogram og konseptuelle løsninger for ny sykehusstruktur. Løsningsalternativene «Nytt Mjøssykehus» og «Null pluss» skal utredes likeverdig og muligheter for etappevis utvikling skal belyses.

Basert på behandlingen i styret i Helse Sør-Øst RHF i august, skal det utarbeides et skisseprosjekt med tilhørende utredninger og kalkyler for valgt løsningsalternativ og tomt. Oppdraget har en stram fremdrift og konseptfasen skal ferdigstilles ved utgangen av 2022. Oppdraget omfatter også opsjon for forberedelse til forprosjekt.