I Arkitema Urban arbejder vi hver dag med de udfordringer, som byerne står over for. Det gør vi, fordi klimaforandringer og stigende urbanisering kræver en målrettet udvikling af klodens urbaniserede miljøer. Byerne bliver tættere, klimaet forandres og vi har brug for, at naturen og det grønne spiller en aktiv rolle i byudviklingen og hjælper os med at løse udfordringerne.

Gennem 50 år har Arkitema Urban specialiseret sig i byudvikling og landskabsarkitektur. Vi løfter blikket for fremtidens udfordringer og lytter til nutidens brugere og deres hverdagsoplevelser i byen.

Vi har faglig bredde, indsigt og innovativ styrke til at løse urbaniseringens store udfordringer med klimatilpasning, biodiversitet, mobilitet og boligsociale spørgsmål.

Arkitema Aarslev 02 web
Når vi udvikler fremtidens bystrukturer, byrum og landskaber, består vores arbejde af lige dele omhu og innovation.

Erfaring og ekspertviden

Arkitema Urban består af over 50 arkitekter og landskabsarkitekter, urban designere og lokalplanlæggere. Vores samarbejde på tværs af kontorerne i Sverige, Norge og Danmark, giver adgang til en bred viden og praksiserfaring, med f.eks. økosystemtjenester og social bæredygtighed. Derudover har vi gennem ejerskabsrelationen til COWI, adgang til yderligere spidskompetencer og analyseværktøjer, der kan sikre bæredygtige løsninger baseret på et højt vidensniveau.

Bæredygtighed

I Arkitema Urban er bæredygtighed fundamentet vi står på, både når vi arbejder i stor skala og i den nære skala. Det handler for os om, at vi sammen med bygherren kan fremme en bæredygtig samfundsudvikling gennem hvert eneste projekt. De metoder og bæredygtighedstemaer, som er aktuelle i Skandinavien kommer til udtryk i de strategiske udviklingsplaner, byrum og landskaber vi former med en gennemgående ambition om at tilføje mest mulig herlighedsværdi til vores omgivelser.

Klimasikring og LAR

Stormflods- og kystsikring af byer er et storskala-tema som vi beskæftiger os med. Her er vi med til at sætte bærende arkitektoniske spor i historien, fordi det kobles sammen med behovet for flere boliger og jorddeponi. Et sæt af komplekse bindinger, forudsætninger og interesser som vi håndterer gennem en tværfaglig proces. I den nære skala arbejder vi med håndtering af regnvand i kombination med det grønne i rekreative, oplevelsesrige og identitetsskabende miljøer.

Biodiversitet og bynatur

Bynatur er for os mere end blot grønt. Det handler om, hvordan grønne kvadratmeter har prioritet, når vi planlægger udemiljøer, og at kvaliteten af det grønne er høj i forhold til mangfoldighed af planter, vækstmiljøer og gode levesteder for insekter og andre dyr.

Arkitema Bjærred01 web

Social bæredygtighed

En gennemtænkt social infrastruktur i udemiljøerne understøtter fællesskaber, øger oplevelsen af tryghed og forebygger ensomhed. Om vi arbejder med forandringer i belastede boligområder, lege- og læringsmiljøer eller med udeophold til kollegier, så er potentialet for det sociale liv styrende for indretningen. Virkemidlerne er rum i øjenhøjde, overblik og god orientering, samspil mellem ophold og bevægelsesforløb som passer til forskellige grader af fællesskab og aktiviteter.

DGNB/BREEAM

Primært gennem arbejdet med norske landskabsprojekter for vores kollegaer i Oslo, har vi oparbejdet indsigt i miljøcertificeringssystemet BREEAM til at vurdere et projektets miljøpåvirkning. Her er ikke mindst fokus på økologiske værdier, inkluderende og tilgængelig udformning samt trivsel og velvære i udemiljøet. Ud over DGNB-certificering af bygninger herunder tilhørende udearealer, så kan vi tilbyde DGNB certificering af byområder i kraft af vores uddannede DGNB-konsulenter.